توتال استیشن “total station یا TST یک دستگاه نوری است که در نقشه برداری مدرن برای برداشت جزییات، پیاده کردن دقیق عوارض بر روی زمین،نقشه برداری صنعتی ،مشاهدات محل وقوع حادثه توسط اداره پلیس،بازجویان محل جنایت، کسانی که به طور آزاد صحنه جنایت را باسازی می کنند و شرکت های بیمه مورد استفاده قرار می گیرد.
توتال استیشن ترکیبی از تئودولیت الکترونیکی (transit)،فاصله یاب الکترونیکی (EDM) و نرم افزار قابل اجرا در یک کامپیوتر خارجی است.
یک شخص می تواند توسط توتال استیشن زوایا و فواصل بین محل دستگاه و نقاطی که  باید برداشت شوند را تعیین کند. به کمک روش مثلث بندی، زوایا و فواصل می توانند برای محاسبه مختصات موقعیت های حقیقی ( X ، Y، Z مسطحاتی و ارتفاعی) نقاط برداشت شده و یا موقعیت دستگاه از نقاط مشخص، در حالت مطلق مورد استفاده قرار گیرند.  داده ها می توانند از توتال به کامپیوتر انتقال داده شوند و نرم افزار کاربردی، نقشه محل  نقشه برداری شده را ترسیم می کند.

نمایش یک نتیجه