مشتري گرامي:

از اینکه دقايقي از وقت خود را به پاسخگويي و تكميل اين فرم اختصاص می دهيد بسیار سپاسگزاریم. بي ترديد نظرات شما باعث بهبود كيفيت خدمات ما و افزايش رضايتمندي شما عزیزان خواهد بود.
نام(ضروری)
كيفيت ارائه خدمات مطابق توافق انجام شده
قيمت پيشنهادی و توافق شده
وضعيت كلي خدمات ارائه شده در مقايسه با رقبا
كيفيت پيگيري خواسته هاي شما در خصوص رفع ايرادات و شکايات
مناسب بودن برخورد و نحوه ارتباط مسئولين شركت
ارائه خدمات طبق زمان پیش بینی شده
توان تخصصي شركت در برآوردن خواسته هاي شما
نحوه اطلاع رسانی در مورد خدمات
سهولت دستيابي به مسئولين شركت
نحوه برخورد کارکنان شرکت
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .